dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 25. 06. 2017

vyhľadávanie:

Koncesionárske poplatky od 1. apríla 2008

4. 10. 2010

Oznam – vymáhanie nedoplatkov spoločnosťou RTVS, s.r.o.

V mesiaci október spoločnosť RTVS, s.r.o. (vyberateľ úhrady za rozhlas a televíziu) uskutočňuje hromadnú akciu prostredníctvom služby SIPO, ktorou informuje platiteľov o ich aktuálnom dlhu voči spoločnosti RTVS, s.r.o. Ide o nedoplatky, ktoré vznikli po účinnosti zákona č. 68/2008 Z. z. o úhradách za služby verejnosti poskytované STV a SRo, t.j. od 1. 4. 2008 do augusta 2010.

Výška dlhu je na doklade SIPO uvedená pod názvom „nedoplatok RTVS“ s uvedením dlžnej sumy. Dlžná suma predstavuje sumárny nedoplatok za všetky obdobia, ku ktorým nemá RTVS evidované platby. Výsledný nedoplatok je väčšinou násobkom mesačnej sumy úhrady 4,64 € v prípade plnej sadzby resp. 2,32 € v prípade polovičnej sadzby. Napr. nedoplatok 9,28 € znamená dve neuhradené mesačné platby a pod.

V prípade nejasností ohľadom vášho nedoplatku, kontaktujte spoločnosť RTVS, s.r.o.:

 • - infolinka call centra 02/60614444
 • - kontaktný online formulár „napíšte nám“, ktorý nájdete na web stránke www.rtvs.sk v záložke kontakty.

Nakoľko personálne a technické kapacity call centra a vypracovanie odpovede na vašu otázku prostredníctvom kontaktného online formulára sú obmedzené, RTVS vás prosí o strpenie pri vybavovaní vašej záležitosti.

Kampaň na úhradu za služby verejnosti poskytované STV a SRo

 • audioiconKontakty (24. 6. 2008) - Úhrady za služby verejnosti poskytované SRo a STV, hosť: Ing. Vladimír Šujan, riaditeľ RTVS

Domácnosti (fyzické osoby)– najdôležitejšie zmeny od 1.4.2008

 • povinnosť úhrady poplatku sa neviaže na vlastníctvo rozhlasového alebo televízneho prijímača, ale na odber elektriny v byte alebo rodinnom dome,
 • ak má platiteľ úhrady viac odberných miest elektriny, platí len za jedno odberné miesto,
 • výška úhrady je 140 Sk mesačne a platí sa jednou sumou za rozhlas aj televíziu (predtým 40 Sk za rozhlas a 100 Sk za televíziu),
 • úhradu je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca,
 • úhradu je možné platiť aj štvrťročne, polročne alebo ročne, v takomto prípade je potrebné zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (pri štvrťročnom cykle do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.; pri polročnom cykle do 31.1. a 31.7.; pri ročnom cykle do 31.1.),
 • úhrada sa platí prevodom z účtu alebo v pobočkách Slovenskej pošty prostredníctvom SIPO (sústredného inkasa platieb obyvateľstva),
 • platitelia, ktorí doteraz platili poplatok za rozhlasový prijímač alebo poplatok za televízny prijímač sa nemusia k 1.4.2008 znova prihlasovať – automaticky im bude na SIPO doklade zmenená suma úhrady na 140 Sk, resp. 70 Sk pri polovičnej sadzbe,
 • platitelia – odberatelia elektriny, ktorí doteraz neplatili žiadny poplatok, sú povinní písomne oznámiť vznik povinnosti platiť úhradu, a to najneskôr do 30.4.2008; tlačivá „Evidencia platiteľa úhrady – fyzická osoba (domácnosť) budú k dispozícii od 1.4.2008na pobočkách Slovenskej pošty a na internetovej stránke SRo, STV a vyberateľa úhrady,
 • oslobodený od povinnosti platiť úhradu je platiteľ, ktorý žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; ak si takéto oslobodenie uplatnil v minulosti a je oslobodený aj k 1.4.2008, nie je povinný oznamovať vyberateľovi úhrady vznik oslobodenia znova,
 • úhradu vo výške polovičnej sadzby t.j. 70 Sk mesačne platí platiteľ, ak je poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi; vznik skutočnosti rozhodujúcej pre určenie polovičnej sadzby úhrady je platiteľ povinný preukázať ( okrem dôchodcov, ktorí nárok na polovičnú sadzbu preukázali už v minulosti a nenastali také zmeny, ktoré by mali za následok vznik povinnosti platiť úhradu v plnej sadzbe, t.j. 140 Sk, napr. dôchodca v súčasnosti žije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, dôchodcovi bol odobratý dôchodok a pod.),
 • ak platiteľ nezaplatí úhradu, vyzve ho vyberateľ úhrady na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštovného; ak platiteľ nezaplatí úhradu a poštovné v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, uplatňuje sa nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty 500 Sk na súde

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby – najdôležitejšie zmeny od 1.4.2008

 • povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, vedených v účtovníctve právnickej alebo samostatne zárobkovo činnej fyzickej osoby, ale od skutočnosti, či zamestnáva v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov,
 • sadzba úhrady za každý kalendárny mesiac je 140 Sk (ak platiteľ zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov), 560 Sk (od 10 do 49 zamestnancov), 2400 Sk (od 50 do 249 zamestnancov), 6000 Sk (od 250 do 999 zamestnancov) a 14000 Sk (nad 1000 zamestnancov),
 • úhradu je možné realizovať mesačne, štvrťročne, polročne a ročne, pričom pre určenie sadzby je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň odbobia, za ktoré sa úhrada platí (napríklad pri ročnej úhrade bude rozhodujúci počet zamestnancov k 1.1. príslušného roka),
 • úhrada je splatná do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa platí (pri štvrťročnom cykle do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.; pri polročnom cykle do 31.1. a 31.7.; pri ročnom cykle do 31.1.),
 • platiteľ úhrady je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie úhrady, tlačivá „Evidencia platiteľa úhrady – zamestnávateľ“ budú k dispozícii od 1.4.2008 na internetovej stránke SRo, STV a vyberateľa poplatku,
 • - platiteľ, ktorý je zamestnávateľom k 1.4.2008, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa nového zákona od 1.4.2008,
 • - v zmysle vyššie uvedeného musia všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 3 a viac zamestnancov najneskôr do 30.4. 2008 písomne oznámiť vyberateľovi úhrady vznik povinnosti platiť úhradu a zaplatiť príslušnú sadzbu úhrady;
 • - vyberateľom úhrady od zamestnávateľov bude spoločnosť RTVS s.r.o. – Rozhlasová a televízna spoločnosť, ktorú zriadia za účelom výberu úhrad STV a SRo,
 • - ak platiteľ nezaplatí úhradu, vyzve ho vyberateľ úhrady na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštovného; ak platiteľ nezaplatí úhradu v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, uplatňuje sa nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty na súde; pokuty sú stanovené vo výške od 1000 do 5000 Sk, a to v závislosti od výšky sadzby poplatku.

(konverzný kurz EUR/SKK 30,1260)

Kontakty

Adresa:

Slovenský  rozhlas
Odbor koncesionárskych poplatkov
P.O.BOX č. 55
Mýtna č.1
817 55  Bratislava 15

Telefón:
02/572 73 429,
02/ 572 73 621
tel./fax: 02/ 57 273 617

E–mail:
koncesionar@slovakradio.sk
koncesionar2@slovakradio.sk
krajcikova@slovakradio.sk
petrikova@slovakradio.sk

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk